1399/8/27 سه‌شنبه به مناسبت هفته کتاب انجام شد کاروان شادپیمایی یار مهربان در شهر همدان به مناسبت بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار کاروان شادپیمایی یارمهربان با همکاری شهرداری همدان به اجرای برنامه پرداخت. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، به مناسبت بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان  با مشارکت  مرکز جامع آموزش شهروندی  سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان کاروان شادپیمایی یار مهربان در شهر همدان به فعالیت پرداخت. این کاروان با حضور گروه هنری عمو صفا و گیگیلی‌ها ذر سطح هر به اجرای برنامه پرداختند و مردم به ویژه کودکان را به استفاده از ماسک  و خانه ماندن و کتاب خواندن تشویق کردند. این کاروان از روز شنبه 24 آبان ماه تا سه شنبه 27 آبان ماه به اجرای برنامه پرداخت.
 
 [PageVisit]