1398/3/8 چهارشنبه
ارتباط با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان
شماره تماس دفتر مدیر کل : 32644142 - 0813
نشانی پست الکترونیک :
zarei@hamadanpl.ir