1398/11/17 پنجشنبه نشست بصیرتی با موضوع انقلاب در کتابخانه دانش برگزار شد نشست بصیرتی با حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت معصومه(س) تجرک در کتابخانه عمومی دانش شهرستان فامنین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان همدان، در این نشست سرگرد هادی ربانی معاون سپاه بسیج شهرستان فامنین ضمن تبریک و گرامیداشت چهل و یک سالگی انقلاب به دستاوردهای انقلاب در چهل و یک سال عمر با برکت جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی دستاوردهای متعددی داشته که از جمله آنها دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری و نظامی و امنیتی می‌توان نام برد.

وی ادامه داد: سرنگونی نظام دیکتاتوری و جایگزینی نظام مردم سالاری دینی، افزایش بینش سیاسی مردم ، آزادی و مشارک سیاسی مردم و استقلال در سیاست خارجی را می‌توان از مهمترین دستاوردهای سیاسی بعد از انقلاب نام برد.

معاون سپاه بسیج شهرستان فامنین  تصریح کرد: در مورد دستاورد اقتصادی باید بگوییم که پس از ساقط کردن رژیم پهلوی، انقلاب اسلامی ایران،  تغییراتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. مقایسۀ میزان درآمدها و عملکردها در دورۀ پهلوی و جمهوری اسلامی، این تغییرات را روشن میکند. اگر شاخصههایی مانند افزایش جمعیت، کاهش تولید و صادرات نفت خام، کاهش ارزش دلار و افزایش تورم جهانی را هم زمان تجزیه و تحلیل کنیم، در می‌یابیم درآمدهای ارزی کشور پس از انقلاب اسلامی نسبت به دوران پهلوی، تا حدود یک پانزدهم کاهش حقیقی داشته است.

ربانی ادامه داد: همچنین، اگر به حوادث و رخدادهای پس از انقلاب اسلامی  که در دوران پهلوی وجود نداشت و موانع بسیاری در راه تحول اقتصادی ایران پدید آمده بود  نظر بیفکنیم، عمق فاجعه در کاهش درآمدهای دولت جمهوری اسلامی آشکارتر میشود.

وی  با بیان اینکه ارتقای جایگاه زن در اجتماع و خانواده، یکی دیگر از دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران است خاطرنشان کرد: هویت زن اسلامی در دوران پهلوی، به دلیل سیطرۀ خودباختگی فرهنگی و رواج ارزشهای غربی، تهدید شد؛ بهگونهای که، بهجای سوق دادن زنان به سوی فعالیتهای اجتماعی سودمند، فرهنگ برهنگی و بیعفتی در میان آنان گسترش یافت.

معاون سپاه بسیج شهرستان فامنین گفت: اما پس از انقلاب اسلامی این سیاست، که در تعارض با فرهنگ اصیل اسلامی بود، کنار گذاشته شد و زن ایرانی در جایگاه واقعی خود قرار گرفت؛ بهطوری که، زن در کنار وظیفۀ همسری و مادری خود، در فعالیتهای اجتماعی نیز، با رعایت حجاب اسلامی، شرکت میکند.

ربانی با بیان اینکه  از دستاوردهای دیگر فرهنگی ایجاد روحیه خود باوری و گسترش مردم سالارس دینی هستند اظهار کرد: در هر کشوری علم و فناوری یکی از مهم ترین مؤلفههای قدرت ملی محسوب میشود؛ در واقع، نسبت عرصۀ تولید علم و فناوری با دیگر عرصهها بهگونهای است که زمینهساز پیشرفت و افزایش قدرت در دیگر عرصههای ملی اعم از نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میگردد.

وی افزود: ازاینرو، امام خامنه‌ای (دام ظله) به کرات بر لزوم تکیه بر علم و جنبش نرمافزاری تأکید میفرماید  به همین منظور از دستاوردهای نظامی و امنیتی نیز استقلال در فرماندهی ، پیشرفت و خودکفایی نسبی در تولید تجهیزات نظامی را می‌توان مهمترینشان دانست.

معاون سپاه بسیج شهرستان فامنین در پایان گفت: اقشار مختلف جامعه بخصوص دانش آموزان باید نگاهی عمیق به انقلاب داشته باشند و پشتیبان این انقلاب باشند.

 [PageVisit]